הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

עדכון מיום  6/11/2023 -

הודעה בדבר מועד אחרון להגשת הצעות

החברה מבקשת לעדכן כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע ליום ראשון  12/11/2023 בשעה 13:30 (להלן: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 12/11/2023 בין השעות 10:00-13:00 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 12/11/2023 בשעה 13:30 באמצעות אפליקציית זום בקישור: 

https://us06web.zoom.us/j/87599318371?pwd=owOwPjUWLYap5fMbpy0DO14bQeKBpz.1

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס: 08-6744514

מכרז פומבי מס' 27/2023 להקמת מבנה תחנה מרכזית באשקלון

לתשומת לב המציעים הועלה מסמך הבהרות מס' 2


מסמך הבהרות מס' 1

הודעה על הארכת מועד  

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "החברה"),  מודיעה בזאת על עדכון הארכת המועד האחרון להגשת הצעות כבמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוארך ליום 11/10/2023 בשעה 14:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות במכרז"). 

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הקבוע ,ליום 11/10/2023 בשעה 14:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

קרי, ביום 09/10/2023 וביום 10/10/2023 בין השעות 08:30-16:00, וביום 11/10/2023 בין 08:30-14:45 בלבד.

פתיחה פומבית תערך באמצעות אפליקציית זום, ביום 11/10/2023 בשעה 15:00. קישור יעלה לאתר החברה בסמוך למועד.


במסגרת מכרז זה פונה החברה לקבלנים אשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים בבקשה לקבלת הצעה להקמת מבנה תחנה מרכזית ברמת גמר ע"פ דרישות המזמין, הכולל שטח מסחרי ברמת מעטפת וחדרי חשמל חיצוניים (חדר מתח גבוה, חדר מונה מתח גבוה, חדר שנאים וחדר לוחות מתח נמוך) והכל כמפורט בתוכניות ובמפרטים המצורפים למסמכי המכרז. המבנה מיועד להיות ממוקם בסמוך לתחנה המרכזית הישנה כיום על רחוב בן גוריון (להלן: "העבודות" ו/או "הפרויקט" או "המבנה").

התיאור האמור הנו כללי ותיאור מפורט של העבודות מפורט בתכניות ובמפרט הטכני הנמצאים באתר האינטרנט של החברה.
העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות לביצוע, להנחיות שבמפרט הטכני, לתקנים הרלוונטיים, בהתאם להסכם ההתקשרות, לתיאורים וההנחיות שבכתב הכמויות וליתר מסמכי המכרז.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

מציע אשר יהיה מעונין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב בדמי השתתפות בסך של 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו), שישולמו לפקודת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ. המציע יצרף קבלה על תשלום דמי ההשתתפות כחלק מהצעתו במכרז.

ניתן לשלם בלינק המצ"ב-https://app.clouderp.io/Stores/Items/98?Items=361175&hideMenu=1&HideStoreOps=1

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים בלבד לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 11/09/2023 בשעה 13:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

קרי, ביום 07/09/2023 וביום 10/09/2023 בין השעות 08:30-16:00 וביום 11/09/2023 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 13:45 בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה הכלכלית

לאשקלון בע"מ

--------------

הודעה חשובה

---------------

שלום רב,
 לאור המצב הביטחוני הקשה אנו מודיעים על דחיית מועדי ההגשה בכלל מכרזי החברה וזאת עד להודעה חדשה בנושא .
הנ"ל מתייחס הן למועדי הגשות והן לסיורי קבלנים כאחד

בברכה,

הנהלת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ