הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 18/2019–לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 18/2019–לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין באשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין באשקלון (להלן "הפיתוח").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע הרשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט- 1969 בענף 200 (פיתוח) בסיווג כספי ג' 5 והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il. ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כתנאי להשתתפות במכרז על המציע לשלם דמי השתתפות בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל.

כנס המציעים יתקיים ביום שני 18/11/2019 בשעה 14:00 בחדר הישיבות של החכ"ל. מיד לאחר מכן יתקיים סיור קבלנים באתר העבודה. השתתפות בכנס המציעים ובסיור הקבלנים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

להבטחת קיום התחייבויותיו חובה על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי על שמו, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, על סך של 3,000,000 ₪ כולל מע"מ אשר תהיה בתוקף עד 01/04/2020.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום שלישי 10/12/2019 בשעה 11:45. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום שלישי 10/12/2019 בשעה 12:00.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

 חוברת מכרז מעודכנת נכון ל 24.11.19

כתב כמויות

פרוטוקול כנס מציעים

מסמך הבהרות מס' 1

פרט מס' 5

פרט מס' 2-30

מסמך הבהרות מס' 2

נוסח אישור קיום ביטוחים מעודכן נכון ל 5.12.19

דו"ח קרקע

תוכניות הוט -מכרז פומבי 18/2019–לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין באשקלון

תוכנית בזק- מכרז פומבי 18/2019–לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין באשקלון

תוכניות חשמל-מכרז פומבי 18/2019–לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין באשקלון

תוכניות פיתוח- מכרז פומבי 18/2019–לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין באשקלון

תוכניות תאורה ותקשורת- מכרז פומבי 18/2019–לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין באשקלון

תוכניות תיאום מערכות- מכרז פומבי 18/2019–לביצוע תשתיות צמודות וסלילת כבישים בשלב ב' של עיר היין באשקלון