הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז פומבי 26/2019– למתן שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח בפרויקט מתחם אגמים מזרח בעיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז פומבי 26/2019– למתן שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח בפרויקט מתחם אגמים מזרח בעיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות ממנהלי פרויקטים לקבלת שירותי ניהול תכנון ושירותי ניהול ופיקוח בפרויקט מתחם אגמים מזרח באשקלון (להלן: "השירותים"/ "הפרויקט").

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע, ובמקרה של תאגיד – נציג המציע, שהנו מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, והעומד ביתר תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר החכ"ל שכתובתו www.chakal.co.il. ובמשרדי החכ"ל, בנמל המרינה אשקלון, בימים א', ג', ה' בין השעות 08:30-13:00 ובימים ב', ד' בין השעות 14:00-16:00.

כתנאי להשתתפות במכרז על המציע לשלם דמי השתתפות בסך של 700 ₪ בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי החכ"ל.

את ההצעות בצירוף יתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון עד ולא יאוחר מיום רביעי 04/12/2019 בשעה 12:15. פתיחת המכרז (פומבית) תיערך ביום רביעי 04/12/2019 בשעה 12:30.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

יוסי דיין, מנכ"ל
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

 חוברת מכרז מעודכנת נכון ל 27.11.19

מקבץ נהלים והנחיות

מסמך הבהרות

מסמך הבהרות מס' 2

מסמך הבהרות מס' 3