הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז 26/2023 להקמה והתקנה של מזחים צפים ומערכות עגינה במרינה אשקלון

עדכון מיום 18/11/23-

הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות

החברה מבקשת לעדכן כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוארך ונקבע ליום שלישי 28/11/2023 בשעה 12:45 (להלן: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 28/11/2023 בין השעות 10:00-12:45 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 28/11/2023 בשעה 13:00 באמצעות אפליקציית זום בקישור:

https://us06web.zoom.us/j/7845358578?pwd=RTB6OEF4SWhFYk5odlRFb2tyaG9VQT09עדכון מיום 14/11/23-

הודעה בדבר מועד הגשת הצעות

החברה מבקשת לעדכן כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע ליום שני  20/11/2023 בשעה 13:00 (להלן: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 20/11/2023 בין השעות 10:00-13:00 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 20/11/2023 בשעה 13:30 באמצעות אפליקציית זום בקישור-

https://us06web.zoom.us/j/82075598780?pwd=abRa42N5fqy0IaUKikyPIC1hInxjEH.1

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז 26/2023 להקמה והתקנה של מזחים צפים ומערכות עגינה במרינה אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "המזמין ו/או "החברה" ו/או "החכ"ל") הינה הזרוע הביצועית של עיריית אשקלון (להלן: "העירייה"). 

החברה מזמינה בזאת קבלנים אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן להגיש הצעות להקמה והתקנה של מזחים צפים ומערכות עגינה במרינה אשקלון (להלן: "העבודות"), והכל בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז, למפרטים ולכל נספחי ההסכם והמכרז ותנאיו. 

החברה מבקשת להבהיר כי במסגרת הגשת ההצעה למכרז יידרש המציע להציע מזחים צפים (צפוני ודרומי) ומערכות עגינה אשר יעמדו בכל דרישות הסף המקצועיות הקבועות בטופס 2. המציע הזוכה יחויב באספקת והתקנת המזחים ומערכות העגינה אשר הוצגו על ידו בהצעתו למכרז, ובמידה והספק הזוכה לא יספק ויתקין את המזחים ומערכות העגינה האמורים, באופן מלא או חלקי, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו ואת ההסכם שנחתם עמו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי דין.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

מציע אשר יהיה מעונין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב בדמי השתתפות בסך של 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו), שישולמו לפקודת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ. המציע יצרף קבלה על תשלום דמי ההשתתפות כחלק מהצעתו במכרז.

ניתן לשלם בלינק המצ"ב-https://app.clouderp.io/Stores/Items/98?Items=361941&hideMenu=1&HideStoreOps=1

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים בלבד לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 24/10/2023 בשעה 11:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

קרי, ביום 22/10/2023 וביום 23/10/2023 בין השעות 08:30-16:00 וביום 24/10/2023 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 11:45 בלבד.

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה הכלכלית
לאשקלון בע"מ

--------------

הודעה חשובה

---------------

שלום רב,
 לאור המצב הביטחוני הקשה אנו מודיעים על דחיית מועדי ההגשה בכלל מכרזי החברה וזאת עד להודעה חדשה בנושא .
הנ"ל מתייחס הן למועדי הגשות והן לסיורי קבלנים כאחד

בברכה,

הנהלת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ