הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז מסגרת פומבי 29/2023 להתקשרות בהסכם מסגרת עם קבלנים לביצוע עבודות גינון והשקייה ברחבי העיר אשקלון-

עדכון מיום 23/11/2023 -

 מסמך הבהרות מס' 1

סיכום כנס מציעים מיום 19.11.2023

עדכון מיום 14/11/2023 -

הודעה בדבר כנס מציעים וכן עדכון המועד להגשת הבהרות והצעות במכרז 

כנס מציעים

החברה מבקשת לעדכן כי כנס מציעים במכרז שבנדון יתקיים ביום ראשון 19/11/2023 בשעה  11:00 באמצעות אפליקציית זום בקישור:

https://us06web.zoom.us/j/7845358578?pwd=RTB6OEF4SWhFYk5odlRFb2tyaG9VQT09

(השתתפות בכנס אינה חובה אך היא מומלצת ביותר!)

מועד הגשת שאלות הבהרה

המועד האחרון להגשת הבהרות הוארך ונקבע עד ליום 21/11/2023 בשעה 16:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הבהרות").

מועד הגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע ליום שלישי 28/11/2023 בשעה 12:45 (להלן: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 28/11/2023 בין השעות 10:00-12:45 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 28/11/2023 בשעה 13:00 באמצעות אפליקציית זום בקישור:

https://us06web.zoom.us/j/7845358578?pwd=RTB6OEF4SWhFYk5odlRFb2tyaG9VQT09

 



עדכון מיום  11/11/2023 -

הודעה בדבר מועד אחרון להגשת הצעות

החברה מבקשת לעדכן כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע ליום שני  20/11/2023 בשעה 13:30 (להלן: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 20/11/2023 בין השעות 10:00-13:00 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 20/11/2023 בשעה 13:30 באמצעות אפליקציית זום בקישור: 

https://us06web.zoom.us/j/82075598780?pwd=abRa42N5fqy0IaUKikyPIC1hInxjEH.1

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס:08-6744514

מכרז מסגרת פומבי 29/2023 להתקשרות בהסכם מסגרת עם קבלנים לביצוע עבודות גינון והשקייה ברחבי העיר אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "המזמין" ו/או "החברה" ו/או "החכ"ל ") הינה הזרוע הביצועית של עיריית אשקלון (להלן: "העירייה").

במסגרת מכרז זה פונה החברה לקבלנים אשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים בבקשה לקבלת הצעה כדי להתקשר עמם בהסכם מסגרת לביצוע עבודות גינון והשקייה ברחבי העיר אשקלון (להלן: "העבודות" ו/או "הפרויקט").

במסגרת המכרז ייבחרו הצעותיהם של עד שני (2) קבלנים שיגישו את הצעת המחיר הנמוכה ביותר, בהתאם להוראות המכרז.

מסירת עבודה לקבלני המסגרת, תעשה בהתאם לתיחור שיתבצע בקרב קבלני המסגרת, וזאת ביחס לכל עבודה בנפרד. במסגרת זאת, תפנה החברה לכלל חברי המאגר, אלא אם מדובר בעבודה הניתנת לביצוע אך ורק על ידי קבלן בעלי סיווג כספי מסוים, שאז תפנה החברה אך ורק אליו. החברה תציג בפני הקבלנים את תכולת העבודה ופרטיה, ותבקש מהם להגיש את הצעתם לביצועה. קבלני המסגרת ישיבו לפניית החברה, ויגישו את הצעתם הכספית לביצוע אותה העבודה, ובלבד שסכומי הצעה כספית זו לא יעלו על הסכומים שהוצעו על ידם במכרז.

מובהר כי החברה תהא רשאית לכלול בפניות לתיחור גם דרישות נוספות (כגון: קיומם של אישורים נוספים, ניסיון ייחודי, דרישות ביטוחיות וכיוצב'), ובמקרה זה ייבחר לביצוע העבודות הקבלן שהציע את ההצעה ה זולה ביותר, ובלבד שהוא עומד בכל התנאים הנוספים.

 מותר להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתוספת המפורטים במסמכי המכרז.

מציע אשר יהיה מעונין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב בדמי שיתוף מועדון של 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ (משלח יוחזרו), שישולמו לפקודת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ.

לינק לתשלום - https://app.clouderp.io/Stores/Items/98?Items=370438&hideMenu=1&HideStoreOps=1

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים בלבד לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 01/11/2023 בשעה 14:15 (המועד האחרון להגשת הצעות למכרז).

קרי, ביום 30/10/2023 וביום 31/10/2023 בין השעות 08:30-16:00 וביום 01/11/2023 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 14:15 בלבד.

החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.

חברת הכלכלית לאשקלון בע"מ

--------------

הודעה חשובה

---------------

שלום רב,
 לאור המצב הביטחוני הקשה אנו מודיעים על דחיית מועדי ההגשה בכלל מכרזי החברה וזאת עד להודעה חדשה בנושא .
הנ"ל מתייחס הן למועדי הגשות והן לסיורי קבלנים כאחד

בברכה,

הנהלת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ