הצהרת נגישות

עמוד זה בא לפרט את התאמות הנגישות שבוצעו באתר ואת הדרכים בהם גולשים יכולים להתאים את האתר לצרכיהם.

מדוע להנגיש את האתר?
על פי הערכות עדכניות, כ 20-25% מכלל הציבור בישראל נתקלים בקשיי שימוש ונגישות באינטרנט. חברתנו רואה חשיבות רבה בנגישות שרותיה (ובנגישות שרותי אינטרנט באופן כללי) לכלל הציבור

פרוט מנגנונים תומכי נגישות באתר

תוכן

טכנולוגיה

מכרז 32/2023 להקמת מתחם יום הולדת בעתיקות אשקלון

עדכון מיום  04/12/2023 -

מסמך הבהרות מס' 3

עדכון מיום  28/11/2023 -

מסמך הבהרות מס' 2

עדכון מיום  26/11/2023 -

הודעה בעניין ערבות מכרז

 

החברה מבקשת לעדכן כי נפלה טעות סופר בשאלה 3 במסמך הבהרות מס' 1 בעניין הערבות הבנקאית.

יובהר למען הסר כל ספק, כי מס המכרז הינו 32/2023.

 

עדכון זה יובא גם במסמך הבהרות מס' 2 שיעלה לאתר החברה.

המציעים נדרשים לעקוב אחר האתר מעת לעת.עדכון מיום  23/11/2023 -

הודעה בדבר  הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

החברה מבקשת לעדכן כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוארך ונקבע ליום שני  11/12/2023 בשעה 13:00 (להלן: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 11/12/2023 בין השעות 10:00-13:00 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 11/12/2023 בשעה 13:30 באמצעות אפליקציית זום בקישור- https://us06web.zoom.us/j/85007250748?pwd=gcvVWNm1XFON8Zckg2pZ7Zp18Ii6yK.1

סיכום כנס מציעים

מסמך הבהרות מס 1עדכון מיום  14/11/2023 -

הודעה בדבר כנס מציעים וכן עדכון המועד להגשת הבהרות והצעות במכרז

כנס מציעים

החברה מבקשת לעדכן כי כנס מציעים במכרז שבנדון יתקיים ביום ראשון 19/11/2023 בשעה  15:30. הכנס יערך באמצעות אפליקציית זום בקישור:

https://us06web.zoom.us/j/7845358578?pwd=RTB6OEF4SWhFYk5odlRFb2tyaG9VQT09

(השתתפות בכנס אינה חובה  אך היא מומלצת ביותר!)

מועד הגשת שאלות הבהרה

המועד האחרון להגשת הבהרות הוארך ונקבע עד ליום 21/11/2023 בשעה 14:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הבהרות").

מועד הגשת הצעות

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע ליום שלישי 28/11/2023 בשעה 12:45 (להלן: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 28/11/2023 בין השעות 10:00-12:45 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 28/11/2023 בשעה 13:00 באמצעות אפליקציית זום בקישור:

https://us06web.zoom.us/j/7845358578?pwd=RTB6OEF4SWhFYk5odlRFb2tyaG9VQT09עדכון מיום  11/11/2023 -

הודעה בדבר מועד אחרון להגשת הצעות

החברה מבקשת לעדכן כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נקבע ליום שני  20/11/2023 בשעה 13:30 (להלן: המועד האחרון להגשת הצעות במכרז").

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החברה הכלכלית ברח' בת גלים 1 אשקלון, ביום 20/11/2023 בין השעות 10:00-13:00 בלבד.

פתיחה פומבית של תיבת המכרזים תערך ביום 20/11/2023 בשעה 13:30 באמצעות אפליקציית זום בקישור: 

https://us06web.zoom.us/j/82075598780?pwd=abRa42N5fqy0IaUKikyPIC1hInxjEH.1

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
מבנה מנהלת המרינה ת"ד 977 נמל מרינה אשקלון
טל':08-6707100 פקס: 08-6744514

מכרז 32/2023 להקמת מתחם יום הולדת בעתיקות אשקלון

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ (להלן: "המזמין" ו/או "החברה" ו/או "החכ"ל ") הינה הזרוע הביצועית של עיריית אשקלון (להלן: "העירייה").

החכ"ל מעוניינת לקבל הצעות לתכנון והקמה של מתחם "גן יום הולדת" בשכונת עתיקות בעיר אשקלון (להלן: "העבודות" ו/או "הפרויקט"), בהתאם להנחיות המפורטות בהוראות המפרט הטכני.

העבודות יבוצעו בשכונת עתיקות בעיר אשקלון, כאשר המתחם הנו בשטח של כ - 600 מ"ר.

 מותר להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בתוספת המפורטים במסמכי המכרז.

מציע אשר יהיה מעונין להשתתף במכרז ולהגיש הצעה יחויב בדמי שיתוף מועדון של 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ (משלח יוחזרו), שישולמו לפקודת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ.

לינק לתשלום https://app.clouderp.io/Stores/Items/98?Items=370306&hideMenu=1&HideStoreOps=1.

את ההצעות בצירוף הערבות הבנקאית ויתר המסמכים כנדרש בתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי החכ"ל, במרינה אשקלון יומיים בלבד לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הקבוע ליום 24/10/2023 בשעה 11:45 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

קרי, ביום 22/10/2023 וביום 23/10/2023 בין השעות 08:30-16:00 וביום 24/10/2023 החל מהשעה 08:30 ועד השעה 11:45 בלבד.

החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה או כל הצעה שהיא.

חברת הכלכלית לאשקלון בע"מ--------------

הודעה חשובה

---------------

שלום רב,
 לאור המצב הביטחוני הקשה אנו מודיעים על דחיית מועדי ההגשה בכלל מכרזי החברה וזאת עד להודעה חדשה בנושא .
הנ"ל מתייחס הן למועדי הגשות והן לסיורי קבלנים כאחד

בברכה,

הנהלת החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ